Breaking News

วิธีต่อวงจรลดไฟ12โวลท์เป็นไฟ5โวลท์ ไฟฟ้ากระแสตรง12V to 5V DC

วิธีต่อวงจรลดไฟ12โวลท์เป็นไฟ5โวลท์ ไฟฟ้ากระแสตรง12V to 5V DC

วิดีโอวิธีแนะนำต่อวงจรลดไฟ12โวลท์เป็นไฟ5โวลท์ ไฟฟ้ากระแสตรง12V to 5V DC

วิดีโอวิธีแนะนำต่อวงจรลดไฟ12โวลท์เป็นไฟ5โวลท์ ไฟฟ้ากระแสตรง12V to 5V DC

วงจรการต่อ

วงจรลดไฟ12โวลท์เป็นไฟ5โวลท์

อุปกรณ์สำหรับการต่อวงจรลดไฟ12โวลท์เป็นไฟ5โวลท์

1.ICเบอร์L7805CV ทำหน้าที่ควลคุมแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง5Vให้คงที่

ICเบอร์L7805CV

2.Capacitor Electrolyticr ค่า1000uf/16V ใช้ตัว 2 ทำหน้าที่กรองแรงดันไฟกระแสตรงให้เรียบ

1000uf/16V

3.capacito Ceramic ค่า 0.1uf/100v ทำหน้าที่กรองความถี่สูง เพื่อสัญญาณรบกวนในวงจร เบอร์2A104J

0.1uf/100v

4.สวิตซ์ ปิด/เปิด วงจร

สวิตซ์ ปิด/เปิด วงจร

เรื่อง/ภาพ : Admin jekdiy

About JekDIY

Check Also

ประกอบลำโพงลงตู้เพาเวอร์2.1Ch หลังจากซ่อมภาคจ่ายไฟ

ประกอบลำโพงลงตู้เพาเวอร์2.1Ch หลังจากซ่อมภาคจ่ายไฟ วิดีโอ ประกอบลำโพงลงตู้เพาเวอร์2.1Ch หลังจากซ่อมภาคจ่ายไฟ ประกอบลำโพงลงตู้เพาเวอร์2.1Ch หลังจากซ่อมภาคจ่ายไฟ ลิ้งสั่งซื้อมัลติมิเตอร์แบบเข็มBLU ร้านค้าใน LAZADA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *